ORDIN   Nr. 153 din 26 februarie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

EMITENT:      MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI FAMILIEI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 353 din 23 mai 2003

 

    Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale,

    văzând Referatul de aprobare al Direcției politici de dezvoltare, programe Banca Mondială și privatizare nr. DB 1.759/2003,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul sănătății și familiei emite următorul ordin:

 

    ART. 1

    Se aprobă Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, cuprinse în anexa nr. 1.

    ART. 2

    Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3

    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4

    Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5

    Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sănătății și de Colegiul Medicilor din România și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum și anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 84/1998 privind autorizația de liberă practică medicală din România își încetează aplicabilitatea.

    ART. 6

    Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

                       Ministrul sănătății și familiei,

                               Daniela Bartoș

 

    ANEXA 1

 

                           NORME METODOLOGICE

privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale

 

    CAP. 1

    Dispoziții generale

 

    ART. 1

    Furnizarea serviciilor medicale în regim ambulatoriu se realizează prin intermediul cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al unităților medicale cu personalitate juridică înființate în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ori al cabinetelor medicale din structura instituțiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată.

    ART. 2

    Indiferent de forma de înființare și funcționare a cabinetelor medicale, activitatea în cadrul acestor unități medicale se va organiza și se va desfășura cu respectarea următoarelor principii fundamentale:

    a) au dreptul să lucreze în cabinetele medicale medici și personal medical autorizat;

    b) medicului i se vor respecta independența profesională și dreptul de inițiativă;

    c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea funcțională și administrativă a unității medicale, ordinea interioară și de disciplina la locul de muncă;

    d) activitatea medicală se desfășoară conform reglementărilor în vigoare, Regulamentului Colegiului Medicilor din România și Codului de deontologie medicală;

    e) în cabinetul medical se vor desfășura numai acele activități pentru care a fost autorizat cabinetul medical;

    f) soluționarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competența comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din România.

 

    CAP. 2

    Cabinetul medical fără personalitate juridică

 

    SECȚIUNEA 1

    Dispoziții generale

 

    ART. 3

    Cabinetele medicale fără personalitate juridică se vor înființa și vor funcționa fie în structura instituțiilor, unităților cu personalitate juridică prevăzute la art. 1, fie în una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.

    ART. 4

    (1) Cabinetele medicale se pot înființa și vor furniza servicii medicale numai în specialitatea sau/și competența medicului titular sau a asociaților, în cazul formelor asociative.

    (2) Medicii care au mai multe specialități sau competențe pot înființa cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialitățile sau/și competențele medicale dobândite.

    (3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și medicilor de medicină generală și medicilor stomatologi.

    ART. 5

    (1) Medicul este liber să își schimbe forma de exercitare a profesiunii prevăzută la art. 6 sau să-și modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcție de specialitățile, supraspecializările ori competențele dobândite.

    (2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, se va face cu autorizarea direcției de sănătate publică în a cărei rază teritorială funcționează cabinetul medical.

    (3) În cazul modificării obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de organizare, în baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din România, direcțiile de sănătate publică vor elibera un certificat-anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în Registrul unic al cabinetelor medicale.

 

    SECȚIUNEA a 2-a

    Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberală

 

    ART. 6

    Cabinetele medicale fără personalitate juridică, ca formă de exercitare a profesiei, se pot înființa de medicii cu drept de liberă practică în una dintre următoarele forme:

    a) cabinet medical individual;

    b) cabinete medicale grupate;

    c) cabinete medicale asociate;

    d) societate civilă medicală.

    ART. 7

    Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, în cadrul căreia își desfășoară activitatea medicul titular, singur sau împreună cu alți medici și cu alte categorii de personal medical autorizat. Aceștia au calitatea de salariat sau de colaborator, în condițiile legii.

    ART. 8

    (1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul creării de facilități economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului și/sau a salariaților ori a colaboratorilor.

    (2) Cabinetele medicale grupate își păstrează individualitatea în relațiile cu terții.

    (3) Condițiile grupării sunt stabilite prin contractul dintre părți, încheiat în formă scrisă, cu respectarea Codului civil și a prezentelor norme metodologice.

    (4) Contractul de grupare va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:

    - părțile contractului;

    - obiectul și scopul contractului;

    - sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;

    - coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitățile economice comune și modul de repartizare a cheltuielilor comune;

    - durata contractului și modalitățile de încetare a acestuia.

    ART. 9

    (1) Cabinetele medicale asociate se constituie din două sau mai multe cabinete medicale individuale, în scopul exercitării în comun a activității și al asigurării accesului permanent al pacienților la servicii medicale complete.

    (2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intră în relații cu terții în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor și a responsabilităților individuale prevăzute de lege.

    (3) Condițiile asocierii sunt convenite între părți prin contract de asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile și a prezentelor norme metodologice.

    (4) Contractul de asociere va cuprinde următoarele elemente obligatorii:

    - părțile contractului și denumirea asocierii;

    - scopul și obiectul asocierii;

    - sediul profesional al asocierii;

    - coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator, durata contractului și modalitățile de încetare a acestuia.

    ART. 10

    (1) Cabinetele medicale grupate și cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.

    (2) Patrimoniul comun este destinat, în exclusivitate, realizării obiectului de activitate al cabinetelor medicale.

    ART. 11

    Contractele de grupare și asociere a cabinetelor medicale se vor înregistra la administrația financiară și câte un exemplar al contractului se va depune la direcția de sănătate publică și la colegiul medicilor.

    ART. 12

    (1) Societatea civilă medicală se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai mulți medici asociați, cu respectarea dispozițiilor art. 1491, 1492 și 1499 - 1531 din Codul civil, referitoare la societatea civilă particulară, și a dispozițiilor prezentelor norme metodologice.

    (2) Contractul de societate civilă va cuprinde următoarele elemente minime obligatorii:

    - părțile contractului de societate, scopul și obiectul acestuia;

    - sediul profesional al societății civile medicale;

    - patrimoniul social al societății civile medicale, cu indicarea aportului fiecărui medic societar, constând în bunuri mobile și imobile ori în munca medicilor societari;

    - organul de conducere al societății civile medicale și precizarea funcțiilor membrilor acestuia;

    - durata contractului de societate și modalitățile de încetare a acestuia.

    ART. 13

    (1) Societatea civilă medicală este condusă de adunarea asociaților.

    (2) În condițiile actului constitutiv și ale statutului asociației, poate funcționa și un consiliu de administrație ce va conduce societatea civilă medicală între ședințele adunării asociaților.

    ART. 14

    (1) Componența consiliului de administrație, modul de desemnare a membrilor acestuia, durata mandatului membrilor și cauzele de încetare a mandatului acestora vor fi prevăzute în statutul societății civile medicale.

    (2) Societatea civilă medicală este reprezentată în relațiile cu terții de un reprezentant desemnat prin hotărâre a adunării asociaților.

    ART. 15

    (1) Conducerea curentă operativă a societății civile medicale este încredințată unui director executiv, desemnat de consiliul de administrație dintre membrii acesteia.

    (2) Directorul executiv poate fi și o persoană din afara societății civile medicale.

    ART. 16

    Organizarea și funcționarea societății civile medicale vor fi prevăzute în detaliu în statutul său.

    ART. 17

    (1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate și societatea civilă medicală pot angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariați sau colaboratori, medici și alte categorii de personal medical autorizat, precum și personal auxiliar și de altă specialitate.

    (2) Contractul individual de muncă și convenția de colaborare se încheie între salariați ori colaboratori și angajator: medicul sau, după caz, medicul delegat de cabinetele grupate sau asociate, directorul executiv al societății civile medicale ori alt medic împuternicit în acest sens.

    (3) Modalitatea de selectare a personalului angajat la cabinetele medicale private se stabilește de titularul cabinetului sau de asociați, în cazul societății civile medicale.

 

    SECȚIUNEA a 3-a

    Înființarea cabinetelor medicale și a societății civile medicale

 

    ART. 18

    Cabinetul medical se înființează la cererea medicului titular sau a medicilor asociați din cadrul societății civile medicale.

    ART. 19

    Actul de înființare a cabinetului medical ori a societății civile medicale îl constituie certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale.

    ART. 20

    (1) Certificatul de înregistrare se eliberează în baza următoarelor documente:

    a) cerere de înființare;

    b) autorizația de liberă practică a medicului titular sau a asociaților;

    c) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul medical;

    d) avizul Colegiului Medicilor din România;

    e) actul constitutiv și statutul societății civile medicale.

    (2) Existența dotării minime necesare funcționării cabinetelor medicale se va verifica de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, prin inspectori delegați.

    ART. 21

    (1) Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza autorizației de liberă practică și a dovezii deținerii legale a spațiului și numai după verificarea existenței dotării minime a cabinetului medical.

    (2) Dotarea minimă va fi verificată de către direcțiile de sănătate publică pentru toate activitățile medicale ce urmează a fi menționate în obiectul de activitate al cabinetului medical.

    (3) În cazul societăților civile medicale, un exemplar al actului constitutiv și al statutului se va depune și la colegiul medicilor care emite avizul de înființare.

    (4) În avizul eliberat de colegiul medicilor se vor menționa serviciile medicale furnizate, numărul de cabinete, în cazul societății civile medicale, și existența dotării minime corespunzătoare activității medicale desfășurate.

    ART. 22

    (1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:

    a) în cazul cabinetului medical individual - numele medicului titular, urmat de sintagma "cabinet medical de ..." (se trece activitatea medicală principală ce se desfășoară în cabinet);

    b) în cazul societăților civile medicale - numele cel puțin al unuia dintre asociați, urmat de sintagma "și asociații - societate civilă medicală" sau numele asociaților și sintagma "societate civilă medicală". Pe firma societății civile medicale vor fi menționate activitățile medicale desfășurate sau doar cele mai semnificative.

    (2) Numele vor fi precedate de titulatura medicală.

    (3) Denumirile prevăzute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor și ale societăților în condițiile stabilite de Codul de deontologie medicală.

 

    CAP. 3

    Înregistrarea unităților medico-sanitare înființate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, și a cabinetelor din structura organizațiilor prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată

 

    ART. 23

    (1) Unitățile medicale cu personalitate juridică, înființate potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcționa cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege.

    (2) Asociațiile și fundațiile vor putea înființa cabinete medicale numai dacă au prevăzut în obiectul de activitate acest gen de activități.

    ART. 24

    (1) Înregistrarea acestor unități se face la direcțiile de sănătate publică în a căror rază teritorială funcționează unitatea respectivă.

    (2) Înregistrarea unității se va efectua numai dacă unitatea medico-sanitară înființată în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15 alin. 1 lit. a) și b) din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată.

    ART. 25

    (1) Înregistrarea unității și emiterea certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale se fac în baza următoarelor documente:

    a) cererea reprezentantului legal al unității medico-sanitare;

    b) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalității juridice;

    c) actul constitutiv;

    d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înființarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizațiile și instituțiile prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată;

    e) dovada legală a deținerii spațiului în care se organizează și funcționează cabinetul medical;

    f) autorizația sanitară de funcționare;

    g) avizul colegiului medicilor.

    (2) Existența dotării minime necesare funcționării cabinetelor medicale se va verifica de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, prin inspectori delegați.

    ART. 26

    (1) În cererea de înregistrare și în certificatul emis de către direcțiile de sănătate publică se vor menționa activitățile cu caracter medical ce urmează să fie furnizate de unitatea medico-sanitară, precum și numărul de cabinete medicale ce vor funcționa în cadrul unității.

    (2) Certificatul menționat la alin. (1) se emite pe numele unității, organizației, instituției care a solicitat înregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.

    ART. 27

    Avizul colegiului medicilor se eliberează în baza următoarelor documente:

    a) cererea organului de conducere;

    b) certificatul de înregistrare la registrul comerțului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înființare sau actul de acordare a personalității juridice;

    c) actul constitutiv al societății;

    d) hotărârea statutară a organului de conducere privind înființarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizațiile și instituțiile prevăzute la art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată;

    e) dovada deținerii legale a spațiului în care urmează să funcționeze cabinetul/cabinetele medicale;

    f) declarația prevăzută la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;

    g) regulamentul de organizare și funcționare;

    h) fișele de atribuții ale posturilor;

    i) raportul favorabil privind existența dotării minime corespunzătoare activităților medicale desfășurate și numărului de cabinete, document întocmit de inspectori delegați din partea Colegiului Medicilor din România;

    j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unității.

    ART. 28

    (1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzător numai dacă:

    a) față de activitățile medicale și cabinetele medicale declarate există asigurată dotarea minimă corespunzătoare;

    b) organul de conducere al unității se obligă în scris printr-o declarație să respecte independența profesională a medicilor și să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat;

    c) regulamentul de organizare și funcționare asigură independența profesională și dreptul de decizie ale personalului medical;

    d) fișele de atribuții ale posturilor respectă competența profesională specifică fiecărei specialități ori competența medicală, precum și condiția prevăzută la lit. c).

    (2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde mențiuni referitoare la activitățile medicale ce urmează să fie furnizate de societate, numărul de cabinete medicale ce vor funcționa, precum și existența dotării minime pentru fiecare cabinet medical.

    ART. 29

    (1) Modificarea ori completarea numărului de cabinete medicale din cadrul unității se va face în condițiile prezentelor norme metodologice.

    (2) În baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existența dotării minime și a îndeplinirii condițiilor și pentru noile cabinete medicale înființate, direcțiile de sănătate publică vor emite un supliment la certificatul de înregistrare.

 

    CAP. 4

    Dispoziții finale

 

    ART. 30

    (1) Controlul prevăzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998, republicată, se exercită de comisii mixte formate din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Familiei și ai unităților sale subordonate, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai Colegiului Medicilor din România și ai altor organe abilitate, în condițiile legii.

    (2) În acest sens, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, cele 3 instituții vor încheia protocoale privind modalitățile de desfășurare a controalelor în cabinetele medicale și tematica de control.

    ART. 31

    (1) Cabinetele medicale, în condițiile legii și ale prezentelor norme metodologice, pot înființa puncte secundare de lucru în localitatea în care funcționează sau în alte localități, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

    (2) Pentru punctele secundare de lucru direcțiile de sănătate publică, în baza avizului eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de înregistrare.

    ART. 32

    Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobată de Colegiul Medicilor din România și va fi comunicată direcțiilor de sănătate publică.

    ART. 33

    (1) Cabinetele de medicina muncii se pot organiza fie în una dintre formele liberale de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicală înființată potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

    (2) Înființarea cabinetelor de medicina muncii se va face potrivit prezentelor norme metodologice.

    ART. 34

    Cabinetele medicale din structura unităților cu capital de stat sau privat se înființează, se organizează și funcționează în conformitate cu prezentele norme metodologice. Aceste cabinete medicale vor furniza servicii medicale numai angajaților unităților în care sunt înființate.

    ART. 35

    În același spațiu nu pot coexista două forme diferite de exercitare a profesiei, conform art. 6 din prezentele norme metodologice.

 

    ANEXA 2

 

                         DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE

                 pentru cabinetele medicale de specialitate

 

    Anatomie patologică

    Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare și funcționare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

 

    Anestezie și terapie intensivă

 

    Dotare generală (pentru terapia durerii și anestezie/terapie intensivă în condiții de chirurgie de o zi - one day surgery):

    - trusă de resuscitare respiratorie și cardiocirculatorie;

    - sursă de oxigen;

    - medicamente de urgență;

    - catetere periferice;

    - perfuzie endovenoasă;

    - monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie);

    - stetoscop și tensiometru.

 

    Dotare specifică

    Pentru terapia durerii:

    - truse sterile pentru tehnici loco-regionale și anestezice locale.

    Pentru anestezie-reanimare:

    - anestezice generale;

    - defibrilator;

    - capnografie (pentru laparoscopie);

    - aparat de anestezie.

 

    Recuperare, medicină fizică și balneologie

 

    Dotare:

    - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

    - negatoscop;

    - aparat curenți diadinamici sau aparat curenți de joasă frecvență-impulsuri etc.;

    - aparat curenți interferențiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;

    - aparat terapie cu ultrasunete;

    - dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglindă etc.);

    - termometru;

    - ciocan reflexe.

 

    Cardiologie

 

    Dotare:

    - aparat de măsurat tensiunea arterială;

    - oscilometru;

    - termometru;

    - electrocardiograf;

    - opțional: ecocardiograf;

    - echipament pentru testare de efort;

    - aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).

 

    Chirurgie vasculară

 

    Dotare:

    - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

    - oscilometru;

    - aparat EKG;

    - doppler vascular;

    - opțional: ecograf cord;

    - termometre;

    - trusă chirurgicală minimă.

 

    Chirurgie generală

 

    Dotare:

    - pense anatomice;

    - pense chirurgicale;

    - pense hemostatice Pean și Kocher;

    - foarfece drepte și curbe;

    - bisturiu, inclusiv electrocauter;

    - termometre;

    - portace Mathieu;

    - ace chirurgicale;

    - ace de puncție;

    - pensă porttampon;

    - depărtătoare Farabeuf;

    - trusă traheostomie și canule;

    - sticlete butonate, sondă canelată;

    - pipă Guedell;

    - seringi de unică folosință;

    - tensiometru, stetoscop;

    - eprubete;

    - sonde uretrale;

    - atele Kramer;

    - mănuși chirurgicale;

    - tăvițe renale.

 

    Chirurgie plastică - Microchirurgie reconstructivă

 

    Dotare:

    - bisturiu cu lame de unică folosință;

    - foarfece de diferite dimensiuni;

    - pense chirurgicale de diferite dimensiuni;

    - pense Pean, Kocher;

    - portace;

    - trusă rinocorecții;

    - electrocauter;

    - termometru.

 

    Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice

 

    Dotare:

    - tensiometru, stetoscop, oscilometru;

    - cântar de persoane, cu tija pentru înălțime;

    - oftalmoscop;

    - electrocardiograf;

    - diapazon pentru diagnosticul polinevritei;

    - seringi de unică folosință pentru insulină;

    - panglică pentru măsurarea circumferințelor (abdominală, fesieră);

    - aparat pentru determinarea în urgență a glicemiei;

    - colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie - cu reactivi sau teste.

 

    Endocrinologie

 

    Dotare:

    - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

    - cântar pentru adulți;

    - taliometru;

    - centimetru;

    - ciocan reflexe;

    - exoftalmometru;

    - sfingomanometru;

    - instrument de antropometrie.

 

    Explorări funcționale

 

    Dotare:

    - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice și de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono);

    - bicicletă ergonomică;

    - defibrilator;

    - sistem Holter;

    - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D și Doppler pulsatil, continuu și color Transducer echo abdominal;

    - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;

    - spirograf;

    - flowscreen;

    - pulsoximetru.

 

    Gastroenterologie

 

    Dotare:

    - tensiometru;

    - stetoscop;

    - gastroscop;

    - colonoscop;

    - linie dezinfecție aparatură optică;

    - opțional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică.

 

    Alergologie și imunologie clinică

 

    Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare și funcționare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

 

    Boli infecțioase

 

    Dotare:

    - stetoscop;

    - specul de consultație otică, narinară (eventual otoscop);

    - oftalmoscop;

    - tensiometru;

    - termometru;

    - frigider pentru produse biologice;

    - echipament de intervenție de urgență în insuficiențe respiratorii acute (pipă, tub de oxigen, mască, burduf comandat manual);

    - apăsătoare limbă de unică folosință;

    - eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;

    - colaborare directă cu un laborator clinic;

    - sursă mobilă de lumină direcționabilă sau lampa frontală tip ORL.

 

    Medicină de familie

 

    Dotare:

    - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

    - masă ginecologică;

    - cântar pentru adulți;

    - taliometru;

    - pelvimetru;

    - negatoscop pentru radiografii;

    - apăsător limbă;

    - deschizător gură;

    - ciocan reflexe;

    - canule rectale;

    - canule uretrale;

    - canule vaginale;

    - trusă completă de mică chirurgie;

    - valve ginecologice și pense de col;

    - centimetru de croitorie;

    - seringă Guyon pentru spălături auriculare;

    - atele Kramer;

    - termometru.

 

    Medicină internă

 

    Dotare:

    - tensiometru;

    - stetoscop;

    - oscilometru (cabinetele gr. 1);

    - electrocardiograf (cabinetele gr. 1);

    - cântar pentru adulți;

    - ciocan reflexe;

    - pense diferite;

    - termometru;

    - eprubete diverse.

 

    Nefrologie

 

    Dotare:

    - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

    - cântar pentru adulți;

    - taliometru;

    - negatoscop pentru radiografii;

    - ciocan reflexe;

    - centimetru de croitorie;

    - electrocardiograf;

    - cântar;

    - aparatură automată (analyser) pentru investigații uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinină, hemoleucogramă, glicemie;

    - determinări rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;

    - acces și colaborare directă în vederea dispensarizării;

    - microscop uzual;

    - ecograf general abdominal;

    - opțional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase și urmărirea transplantului renal - artera renală.

 

    Neurologie

 

    Dotare:

    - otoscop;

    - dinamometre;

    - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

    - oftalmoscop cu transformator;

    - ciocan reflexe;

    - diapazoane pentru explorarea sensibilității profunde;

    - dinamometru pentru examinarea forței segmentare;

    - trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;

    - opțional: electroencefalograf.

 

    Neurochirurgie

 

    Dotare:

    - aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale;

    - stetoscop;

    - oftalmoscop;

    - termometru;

    - ace chirurgicale de diferite dimensiuni;

    - portac Hagedon cu gura dreaptă;

    - agrafe Michel;

    - bisturiu chirurgical;

    - ciocan reflexe;

    - chiuretă model Volkman de diferite dimensiuni;

    - foarfece chirurgical drept cu vârful ascuțit și cu vârful bont;

    - foarfece chirurgical curb cu vârful ascuțit și cu vârful bont;

    - pensă anatomică de 14,5 cm lungime;

    - pensă anatomică de 18 cm lungime;

    - pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1 x 2 dinți;

    - pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1 x 2 dinți;

    - sondă Foley, Thiemann, Nelaton;

    - pensă hemostatică model Kocher;

    - pensă hemostatică Pean;

    - pensă de aplicat și scos agrafele;

    - centimetru;

    - opțional: aparat Doppler extra-intracranian;

    - electroencefalograf portabil.

 

    Oftalmologie

 

    Dotare:

    - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

    - optotip pentru distanță și aproape;

    - trusă de lentile sau foropter;

    - trusă de skiascopie sau refractometru;

    - oftalmoscop;

    - tonometru;

    - biomicroscop;

    - tabele pentru simț cromatic;

    - lupă frontală.

 

    Psihiatrie pediatrică

 

    Dotare:

    - trusă de intervenție de urgență;

    - ciocan reflexe;

    - negatoscop;

    - oftalmoscop;

    - tensiometru;

    - stetoscop;

    - diapazon;

    - dinamometru;

    - opțional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.

 

    Oncologie medicală

 

    Dotare:

    - chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu);

    - colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigații biochimice și hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înaltă și curieterapie;

    - opțional: ecograf (în funcție de competență).

 

    Otorinolaringologie

 

    Dotare:

    - sursă de oxigenoterapie cu barotaj;

    - sursă de aspirat;

    - apăsător limbă;

    - specule nazale;

    - specule auriculare;

    - specul Siegel sau lupă;

    - oglinzi laringiene;

    - oglinzi cavum;

    - oglindă frontală sau lampă Klar;

    - set diapazoane;

    - ace de aspirație auriculară;

    - seringă laringiană;

    - deschizător gură;

    - pensă în baionetă;

    - pensă Lubet-Barbon;

    - portvată auriculară;

    - pensă de limbă;

    - lampă de spirt;

    - termometru;

    - cristalizatoare;

    - sonde Nelaton, sonde drenaj;

    - scaun ORL;

    - șorț din cauciuc;

    - substanțe anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.

 

    Pediatrie

 

    Dotare:

    - stetoscop și tensiometru;

    - ciocan reflexe

    - oglindă frontală;

    - cântar pentru sugari;

    - cântar pentru adulți;

    - pediometru;

    - taliometru;

    - reflector cu picior;

    - branule de diferite dimensiuni;

    - soluții perfuzabile pentru situații de prim ajutor;

    - mică trusă de prim ajutor;

    - butelie mică de oxigen cu mască;

    - aspirator portabil;

    - lampă ultraviolete;

    - nebulizator;

    - sonde de aspirație gastrică;

    - glucoteste;

    - opțional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter;

    - termometre;

    - apăsătoare limbă;

    - speculum auricular de diferite dimensiuni;

    - centimetru;

    - pense anatomice;

    - pense chirurgicale;

    - pense hemostatice Pean și Kocher;

    - foarfece drepte și curbe;

    - bisturiu;

    - portace Mathieu;

    - depărtătoare Farabeuf;

    - trusă traheostomie și canule;

    - stilete butonate;

    - sonde canelate;

    - deschizător gură;

    - pipe Guedel;

    - anuscop;

    - pense de limbă;

    - irigator: canule rectale;

    - eprubete și lame de sticlă;

    - sonde uretrale;

    - atele Kramer.

 

    Pneumologie

 

    Dotare:

    - tensiometru;

    - stetoscop;

    - aspirator;

    - termometru;

    - spirometru;

    - negatoscop;

    - opțional: trusă de puncție pleurală, ace pentru biopsie;

    - colaborare directă cu cabinet de radiologie, laborator clinic și microbiologic;

    - acces la investigație bronhoscopică.

 

    Radiologie - imagistică medicală

 

    Dotare:

    - aparat roentgen pentru radioscopii și radiografii;

    - ecograf;

    - negatoscop;

    - casete cu filme radiografice;

    - filme și ecrane;

    - soluții pentru developat și fixat;

    - uscător de filme;

    - opțional: mașină automată de developat;

    - sursă de oxigen;

    - trusă de intubație.

 

    Medicină legală

 

    Dotare:

    - dotare minimă pentru evidența și arhivarea datelor;

    - nu necesită dotare medicală.

 

    Reumatologie

 

    Dotare:

    - tensiometru;

    - stetoscop;

    - negatoscop;

    - goniometru;

    - cântar pentru adulți;

    - ciocan reflexe;

    - centimetru.

 

    Ortopedie și traumatologie

 

    Dotare:

    - tensiometru;

    - stetoscop;

    - goniometru;

    - negatoscop;

    - ciocan reflexe;

    - centimetru;

    - fir cu plumb;

    - depărtător Farabeuf;

    - chiurete de diferite mărimi.

 

    Genetică medicală

 

    Dotare:

    - tensiometru;

    - stetoscop;

    - cântar pentru adulți;

    - cântar pentru copii;

    - pediometru;

    - ștachetă pentru măsurat înălțimea;

    - taliometru;

    - specule nazale și auriculare;

    - apăsătoare limbă;

    - lupă;

    - vacutainere;

    - oglindă frontală;

    - reflector cu picior.

 

    Geriatrie și gerontologie

 

    Dotare:

    - tensiometru;

    - stetoscop;

    - negatoscop;

    - electrocardiograf.

 

    Psihiatrie

 

    Dotare:

    - tensiometru;

    - ciocan reflexe;

    - termometru;

    - centimetru;

    - eprubete diverse.

 

    Urologie

 

    Dotare:

    - tensiometru;

    - stetoscop;

    - negatoscop;

    - masă ginecologică;

    - lampă ultraviolete;

    - citoscop de diferite mărimi;

    - seringi Govon;

    - portace Mathieu;

    - trusă de benique;

    - trusă de mică chirurgie;

    - dilatator anal;

    - sonde uretrale;

    - sonde uretro-vezicale;

    - irigator;

    - pungi colectoare de urină;

    - bujii fuliforme de la nr. 1 - 8, câte 5 bucăți din fiecare;

    - bujii olivare exploratorii, 5 bucăți;

    - bujii pentru dilatare de la nr. 10 - 20, câte 5 bucăți din fiecare;

    - negatoscop;

    - sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăți din fiecare;

    - ecograf cu transductor abdominal și transrectal (în funcție de competență);

    - uretroscop cu element lucrativ și pense de extracție.

 

    Neurologie pediatrică

 

    Dotare:

    - tensiometru și stetoscop;

    - ciocan reflexe;

    - diapazon;

    - dinamometru;

    - oftalmoscop;

    - electroencefalograf (opțional);

    - electromiograf;

    - ecograf (opțional);

    - trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât;

    - otoscop.

 

    Stomatologie

 

    Dotare:

    - unit dentar cu cel puțin două piese terminale;

    - fotoliu dentar;

    - tensiometru și stetoscop;

    - opțional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.

 

    Instrumentar și materiale:

    - ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr;

    - freze Beutelrock scurte și lungi;

    - bisturiu pentru mucoasă;

    - clești pentru extracție (maxilarul superior și maxilarul inferior);

    - clește crampon;

    - chiurete tip Volkman - drepte și curbe;

    - elevatoare drepte și curbe;

    - foarfece chirurgicale drepte și curbe;

    - canule metalice și de unică folosință pentru aspirație;

    - oglinzi dentare;

    - sonde dentare;

    - pense dentare;

    - spatule bucale metalice;

    - excavatoare duble de diferite mărimi;

    - pense Pean;

    - lampă de spirt sau arzător de gaze;

    - linguri metalice pentru amprente și/sau masă plastică (de unică folosință sau sterilizabile);

    - matrice, portmatrice Ivory;

    - matrice, portmatrice circulare;

    - separatoare de dinți Ivory;

    - mandrine piesă dreaptă și unghi;

    - seringă uniject cu ace;

    - ace chirurgicale atraumatice (de unică folosință);

    - mandrine pentru piesă dreaptă și unghi;

    - instrumentar de detartraj de diferite forme;

    - freze pentru turbină din oțel și diamantate;

    - freze din oțel și diamantate pentru piesa dreaptă și unghi;

    - gume, perii, pufuri pentru lustruit obturații fizionomice și de amalgam de Ag;

    - bol de cauciuc;

    - spatulă pentru malaxat gips;

    - cuțit pentru ceară;

    - materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;

    - materiale auxiliare pentru curățarea mecanică;

    - materiale termoplastice;

    - materiale pentru coafaj pulpar;

    - materiale pentru obturații provizorii;

    - materiale pentru obturații fizionomice;

    - aliaj de Ag + Hg;

    - cimenturi dentare diferite;

    - materiale pentru terapia endodontică;

    - soluții și pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;

    - substanțe anestezice injectabile și de contact;

    - echipament de protecție (halat, mască, mănuși, ochelari).

 

    Dermatovenerologie

 

    Dotare:

    - tensiometru și stetoscop;

    - masă ginecologică;

    - lampă ultraviolete;

    - reflector;

    - electrocauter - dimensiuni medii sau mici;

    - microscop de laborator;

    - lupe cu mâner și cu bec de diferite dimensiuni;

    - apăsător limbă;

    - deschizător gură;

    - termometre;

    - ciocan reflexe;

    - instrumentar chirurgical de specialitate;

    - specul vaginal;

    - specul anal;

    - valvă ginecologică;

    - chiurete Volkmann;

    - extractor de comedoane;

    - truse pentru recoltat secreții sau alte produse patologice;

    - lampă de spirt;

    - trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluții perfuzabile, truse de perfuzie);

    - eprubete;

    - lame din sticlă, lamele;

    - setolonă, ață chirurgicală (nr. 5 - 10).

 

    Sală de kinetoterapie

 

    Dotare:

    Condiții de spațiu:

    - suprafața utilă a sălii va asigura cel puțin 4,5 - 5 mp pentru fiecare pacient;

    - sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă;

    - pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor;

    - cabină de duș (cu apă caldă permanentă) și WC;

    - spațiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat.

 

    Dotări specifice:

    - 1 spalier;

    - 2 saltele;

    - 1 oglindă de perete;

    - 1 masă kineto simplă;

    - 1 bancă;

    - 2 instalații-montaje scripete cu contragreutăți;

    - greutăți de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;

    - minimum 3 - 4 dispozitive pentru recuperare funcțională din grupa "dispozitive ajutătoare" (de exemplu: Pedalier, planșetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată și scăriță pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilitățile mâinii etc.);

    - cântar pentru persoane.

 

    Dotări pentru urgență:

    - aparat de măsurat tensiunea arterială;

    - trusă de urgență:

        - 2 - 3 tipuri de mărimi de atele;

        - feși simple și feși elastice;

        - pansamente sterile;

        - dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);

        - 2 - 3 tipuri de medicație antialgică administrabilă oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăți);

    - 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);

    - nitroglicerină, 10 tablete;

    - nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală;

    - furosemid, 10 tablete;

    - atenolol sau metoprolol, 10 tablete.

 

    Ortopedie infantilă

 

    Dotare:

    - trusă de instrumente compusă din:

        - 5 pense Kocher;

        - 5 pense Pean;

        - 2 foarfece;

        - 2 pense anatomice;

        - 2 pense chirurgicale;

        - 4 raci Bachaus;

        - portac;

        - ace curbe triunghiulare;

        - material sutură atraumatic;

        - comprese sterile;

        - feși;

    - stetoscop;

    - negatoscop;

    - tensiometru;

    - feși gipsate;

    - trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);

    - cântar;

    - centimetru;

    - ciocan reflexe.

 

    Medicină sportivă

 

    Dotare:

    - atele Kramer;

    - ace de sutură de diferite mărimi;

    - agrafe;

    - bandă hemostatică Esmarch;

    - casoletă;

    - cântar medical cu taliometru;

    - cristalizator;

    - dinamometre;

    - miotonometru;

    - pense Pean, pense Kocher;

    - foarfece diferite (dreaptă, curbă, mică, mare);

    - bisturiu;

    - pensa en colur;

    - fișe-tip;

    - găleată medicală cu capac;

    - mănuși din cauciuc;

    - pelvimetru;

    - panglică metrică;

    - pensă portac;

    - spirometru cu canule;

    - seringi de 5, 10, 20 cm^3;

    - seringă Guyon;

    - tăviță renală;

    - tub din cauciuc;

    - tub de oxigen;

    - trusă antropometrică tip Ministerul Sănătății și Familiei;

    - trusă cu tensiometru, stetoscop;

    - cronometru, metronom, scăriță reglabilă;

    - EKG cu un canal;

    - cicloergometru;

    - adipocentimetru;

    - termometru cu mercur;

    - specul nazal;

    - otoscop;

    - panou pentru acuitate vizuală (optotip);

    - cărți pentru simțul cromatic.

 

    Obstetrică-ginecologie

 

    Dotare:

    Aparatură medicală:

    - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop;

    - masă ginecologică;

    - reflector cu picior;

    - cântar pentru adulți;

    - taliometru;

    - sterilizator;

    - etuvă-pupinel.

 

    Instrumentar medical:

    - instrumentar de specialitate - valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie;

    - pelvimetru;

    - centimetru;

    - stetoscop obstetrical;

    - seringi diverse.

 

    Medicină de laborator

    Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare și funcționare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

 

                              ---------------